Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I. Obecné informace

 1. Vlastníkem Portálu www.opoznionysamolot.pl je společnost Passenger Rights S.A. se sídlem ve Varšavě, Aleje Ujazdowskie 22 byt 5, 00-478 Varšava, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Obvodním soudem pro město Varšavu ve Varšavě XII Hospodářské Oddělení Národního Soudního Registru [KRS] pod číslem KRS 742480, DIČ: 5213681825, Č. REGON [polské ID]: 147493129, základní kapitál: 155 820 PLN; dále jen Passenger Rights.
 2. „Portál“ – je platforma na internetových stránkách www.delayfix.com, prostřednictvím které společnost Passenger Rights poskytuje své služby.
 3. Zásady ochrany osobních údajů jsou informačním dokumentem a nenahrazují vnitřní bezpečnostní politiku ochrany osobních dat společnosti Passenger Rights v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 4. V oblasti údajů, které jsou považovány za osobní údaje právními předpisy o ochraně osobních údajů, je správcem osobních údajů společnost Passenger Rights.

 

II. Definice

 1. „Uživatel“ – je každá fyzická osoba s plnou svéprávností, která je způsobilá samostatně právně jednat, právnická osoba nebo organizační jednotka způsobilá právně jednat, která využívá služeb výše uvedeného Portálu jakýmkoli způsobem, který přijímá údaje nebo je umisťuje na Portálu. Uživatelem Portálu může být také fyzická osoba, která není plně způsobilá samostatně právně jednat, pokud získá souhlas zákonného zástupce.
 2. Soubory cookies jsou soubory, které nesou informace a údaje, zejména textové soubory, jež jsou uchovávány v zařízení Uživatele Portálu a jsou určené k užití na internetových stránkách Portálu. Soubory tohoto druhu obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pochází, dobu uchování na zařízení Uživatele, identifikátor a Portálem určený obsah.
 3. „Dočasné“ soubory cookies jsou dočasné soubory, které jsou uchovávány v zařízení Uživatele do momentu odhlášení, opuštění internetové stránky nebo vypnutí programu (internetový prohlížeč).
 4. „Trvalé“ soubory cookies jsou uchovávány v zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo dokud je Uživatel neodstraní.
 5. Zařízení – jedná se o elektronické zařízení Uživatele, prostřednictvím něhož Uživatel získává přístup k Portálu.

 

III. Údaje shromažďované Portálem

 1. Portál sbírá informace uvedené dobrovolně Uživatelem. Výše uvedené údaje mohou být sdíleny třetím subjektům pouze a výhradně s výslovným souhlasem Uživatele. Portál může kromě toho ukládat údaje o technických údajích zařízení Uživatele (včetně IP adresy zařízení Uživatele).
 2. Údaje uvedené ve formuláři mohou být sbírkou osobních údajů. Taková sbírka je poté registrována společností Passenger Rights v registru vedeném generálním inspektorem pro ochranu osobních údajů.
 3. V případě, že údaje uvedené ve formuláři umožňují identifikaci fyzické osoby, má tato fyzická osoba právo kdykoli požadovat nahlédnutí, úpravu nebo ukončení zpracování svých osobních údajů. Pokud bude společnosti Passenger Rights omezena nebo odepřena možnost nakládání s osobními údaji, může to být důvodem k omezenému přístupu k některým funkcím Portálu.
 4. Je třeba zdůraznit, že údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány pouze a výhradně za účelem vyplývajícím z funkce Portálu.
 5. Uživatel, který se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Passenger Rights kdykoliv požádat o vysvětlení a požadovat odstranění vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Passenger Right žádosti Uživatele, může se Uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz.

 

IV. Soubory cookies

 1. Portál společnosti Passenger Rights využívá soubory cookies, které jsou využívány k vytváření statistik a uchovávání preferencí Uživatele.
 2. Subjekt, který na zařízení Uživatele Portálu ukládá soubory cookies a získává k nim přístup, je společnost Passenger Rights nebo s ní spolupracující subjekty.
 3. Internetový prohlížeč obvykle v základním nastavení připouští uchovávání souborů cookies v zařízení Uživatele. Vzhledem k výše uvedenému mohou Uživatelé Portálu provést změny nastavení v této oblasti, mj. odstranění souborů cookies nebo také jejich automatické blokování.
 4. Omezení použití souborů cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na internetové stránce Portálu.
 5. Soubory cookies, které jsou umístěny na zařízení Uživatele Portálu, mohou být využity také zadavateli reklam a partnery spolupracujícími se Portálem.
 1. Protokol událostí serveru
 1. Informace o některých akcích Uživatele jsou předmětem ukládání do protokolu událostí serveru. Tyto informace jsou využívány výhradně za účelem správy Portálu, tj. k analýze fungování programu Portálu a nejsou spojovány s konkrétními osobami využívajícími Portál.
 2. Informace uvedené v předchozím bodě mohou obsahovat údaje týkající se vybraných technických parametrů zařízení Uživatele (včetně IP adresy zařízení).

 

VI. Poskytování a zpracování údajů

 1. Údaje jsou poskytovány třetím subjektům výhradně v rozsahu povoleném právními předpisy.
 2. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou poskytovány výhradně se souhlasem této osoby.
 3. Společnost Passenger Rights může být příslušnými orgány vyzvána k předání informací shromážděných Portálem příslušným orgánům na základě požadavků, které jsou v souladu se zákonem v rozsahu vyplývajícím z požadavku.

VII. Newsletter

 1. Newsletter má informační charakter a je zasílán v podobě e-mailové zprávy na adresu uvedenou dobrovolně Uživatelem za účelem užívání Portálu.
 2. Databáze údajů Newsletteru obsahuje e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem a datum zaevidování dotčené adresy do databáze údajů.
 3. Uživatel může kdykoli zrušit zasílání Newsletteru pomocí odkazů uvedených v každém z Newsletterů.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost Passenger Rights nevyjadřuje souhlas se zasíláním nevyžádaných reklamních informací (spamu) na adresy uvedené v Portálu. Takové jednání je v rozporu se zákonem.
 2. Veškeré výhrady v souvislosti s fungováním Portálu prosím zašlete na adresu kontakt@opoznionysamolot.pl
 3. Společnost Passenger Rights si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů, které mohou vyplývat mj. z vývoje Portálu nebo změn v právních předpisech.