Pravidla

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

§1

Definice

 1. Ceník – nedílná součást Podmínek, která určuje měny, platební metody a všechny poplatky účtované společností Passenger Rights;
 2. Úplata za nabytí pohledávky – částka, za niž společnost Passenger Rights nabývá Zákazníkovu pohledávku;
 3. Soudní cesta – proces podání žaloby v souvislosti s vymáháním pohledávky před soudem nebo jiným příslušným orgánem za situace, kdy Letecký dopravce neplní povinnosti jemu plynoucí z Nařízení 261/04 a nesplní požadavek k úhradě odškodného ve prospěch společnosti Passenger Rights ve lhůtě, jež byla určena při postupu před zahájením soudního řízení;
 4. Zákazník – osoba, která přijala Podmínky;
 5. Let – let organizovaný Leteckým dopravcem v souvislosti s nímž se Zákazník domáhá Odškodnění;
 6. Odškodnění – paušální odškodnění uvedené v ustanovení článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/04, které bylo přiznáno z titulu odmítnutí přijetí na palubu, zrušení letu nebo jeho zpoždění. Jedná se o celkovou finanční částku splatnou Leteckým dopravcem ve prospěch Zákazníka, která vyplývá z uznání nároku ve fázi před zahájením soudního řízení, ze soudního rozsudku nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Částka, která byla nabídnuta k úhradě Leteckým dopravcem formou dohody nebo dobrovolně vyplacena Leteckým dopravcem na základě výzvy k úhradě. Odškodnění nezohledňuje ostatní náklady, včetně úroků, nákladů na soudní řízení, nákladů na právní a exekuční zastupování a dalších, na které má nárok výhradně společnost Passenger Rights a jejich úhrada by měla být provedena přímo na účet společnosti Passenger Rights;
 7. Passenger Rights – společnost Passenger Rights S.A. se sídlem ve Varšavě, Aleje Ujazdowskie 22 byt 5, 00-478 Varšava, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Obvodním soudem pro město Varšavu ve Varšavě XII Hospodářské Oddělení Národního Soudního Registru [KRS] pod číslem KRS 742480, DIČ: 5213681825, č. REGON [polské ID]: 147493129, základní kapitál: 155 820 PLN, který je splacen v plné výši;
 8. Nárok – právo na Odškodnění z titulu nároku Zákazníka na Odškodnění vůči Leteckému dopravci v souladu s právními předpisy, které se týkají práv pasažéra vůči Leteckým dopravcům;
 9. Letecký dopravce – Dopravce EU odlétající z letiště nacházejícího se na území členského státu nebo odlétající ze třetí země do členského státu a dopravce, který není dopravcem EU, ale realizuje lety z členského státu do třetí země, jenž je oprávněn podnikat a který provádí nebo poskytuje nebo plánuje poskytovat let v souladu se smlouvou uzavřenou s pasažérem;
 10. Nařízení 261/04 – Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Evropské rady č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91;
 11. Smlouva – vzájemná dohoda mezi Zákazníkem a společností Passenger Rights, která byla uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník akceptoval podmínky smlouvy. Obsahem smlouvy je závazek společnosti Passenger Rights vymáhat Odškodnění vůči Leteckému dopravci, v rámci něhož je dále uzavírána Smlouva o postoupení pohledávky;
 12. Smlouva o postoupení pohledávky – dohoda týkající se převodu nároku Zákazníka vůči Leteckému dopravci z titulu Odškodnění na společnost Passenger Rights;
 13. Podmínky – předmětné podmínky stanovící obsah dohody uzavírané mezi společností Passenger Rights a Zákazníkem, podmínky Smlouvy o postoupení pohledávky a další otázky týkající se užívání internetového portálu opoznionysamolot.pl, delayfix.com;
 14. Pohledávka – pohledávka, kterou má Zákazník ve svém majetku z titulu nároku na Odškodnění za zpoždění/zrušení Letu na základě Nařízení 261/04 ve spojení s rozsudkem Soudního dvora ze dne 19.11.2009 sp.zn.C-402/07 a C-432/07.

§2

Smlouva a její podmínky

 1. Společnost Passenger Rights je oprávněna bez uvedení důvodu odmítnout domáhat se Odškodnění. V případě odmítnutí společnost Passenger Rights bude informovat o této skutečnosti Zákazníka bez zbytečného odkladu.
 2. Jakmile Zákazník akceptuje podmínky Smlouvy, uzavírá tím rovněž Smlouvu o postoupení pohledávky.
 3. Smlouva a Smlouva o postoupení pohledávky se uzavírají vyjádřením souhlasu Zákazníka s jejich obsahem. Souhlas vyjadřuje Zákazník prostřednictvím dálkového přístupu (internetu) a vyjádření souhlasu spočívá ve vyplnění příslušného formuláře na webu www.opoznionysamolot.pl nebo www.delayfix.com s uvedením příslušných údajů, jako např. název letecké společnosti, jméno, příjmení, číslo Letu, datum Letu, číslo letenky, e-mailová adresa.
 4. Po akceptaci podmínek Smlouvy a uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky Zákazník obdrží na jím dříve uvedenou e-mailovou adresu odkaz s adresou internetové stránky www.opoznionysamolot.pl nebo www.delayfix.com, na níž je povinen potvrdit akceptaci podmínek a uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky. V závislosti na druhu používaného elektronického zařízení dochází k potvrzení prostřednictvím vlastnoručního zakliknutí příslušného místa počítačovou myší nebo označení příslušného místa dotykovým způsobem. Akt potvrzení je ukládán na internetových portálech www.opoznionysamolot.pl nebo www.delayfix.com s určením jeho data, hodiny a číslo IP adresy, z níž k tomuto došlo.
 5. Akceptace Podmínek a uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky může být také provedeno Zákazníkovým vlastnoručním písemným potvrzením Podmínek a Smlouvy o postoupení pohledávky.
 6. V případě, že Letecký dopravce odmítne úhradu Odškodnění ve lhůtě specifikované během postupu před zahájením soudního řízení, které však nepřekročí 30 dní, společnost Passenger Rights má právo vymáhat pohledávku Soudní cestou. Pokud bude pohledávka vymáhána Soudní cestou, aplikují se příslušná ustanovení Ceníku vztahující se k vymáhání pohledávky Soudní cestou.

 

§3

Prohlášení a závazky společnosti Passenger Rights

 1. Společnost Passenger Rights se zavazuje k vymáhání pohledávky Soudní cestou v případě, že Letecký dopravce nesplní nároky ve lhůtě stanovené v postupu před zahájením soudního řízení, která nepřekračuje 90 dní.
 2. Společnost Passenger Rights prohlašuje, že v případě absence právních a faktických možností vymáhání Odškodnění nebude Zákazníkovi účtovat žádné náklady vedení daného řízení a zavazuje se k úhradě veškerých účelně vynaložených nákladů.

 

§4

Prohlášení a závazky Zákazníka

 1. Zákazník prohlašuje, že je plně svéprávný a je způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).
 2. Zákazník prohlašuje, že neexistují žádné překážky uzavření Smlouvy a Smlouvy o postoupení pohledávky.
 3. Zákazník se zavazuje k dodání veškerých dokumentů týkajících se Letu a informací nutných k uzavření a plnění Smlouvy společnosti Passenger Rights (zejména se jedná o letenku a palubní lístek). Údaje týkající se Letu mohou být předány společnosti Passenger Rights prostřednictvím internetové stránky www.opoznionysamolot.pl nebo www.delayfix.com, dalších elektronických a IT řešení podporovaných společností Passenger Rights a prostřednictvím elektronické pošty a telefonu. Telefonní číslo a adresa elektronické pošty se nacházejí na internetové stránce společnosti Passenger Rights.
 4. Zákazník se zavazuje ke spolupráci se společností Passenger Rights za účelem plnění Smlouvy.
 5. Zákazník, který cestoval s nezletilým dítětem a uzavřel jeho jménem Smlouvu, se zavazuje k dodání rodného listu dítěte společnosti Passenger Rights na vlastní náklady, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
 6. Zákazník prohlašuje, že vyjadřuje souhlas s předáváním osobních údajů a veškerých dalších údajů potřebných k plnění Smlouvy subjektům, které poskytují právní služby a spolupracují se společností Passenger Rights  za účelem plnění Smlouvy.
 7. Zákazník se zavazuje k tomu, že nebude přijímat cestovní poukazy, šeky nebo jiná nepeněžitá plnění Zákazníkovi nabízené Leteckými dopravci. Takové návrhy a nabídky Leteckého dopravce budou uznávány jako odmítnutí Odškodnění.
 1. Zákazník prohlašuje, že veškeré dokumenty a informace předané společnosti Passenger Rights za účelem plnění Smlouvy jsou pravdivé a úplné, a nese za to plnou odpovědnost.
 2. Zákazník prohlašuje, že pokud mu bude Leteckým dopravcem k jeho rukám vyplaceno Odškodnění (nebo jiné náklady v souladu s definicí Odškodnění) jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě, okamžitě o této skutečnosti informuje společnost Passenger Rights a nejpozději do 14 dní uhradí celou výši získaného Odškodnění a ostatních nákladů na bankovní účet společnosti Passenger Rights, vedený u Raiffeisen Bank Polska S.A., číslo účtu: 86 1750 0012 0000 0000 2852 1405.
 3. Zákazník, který je spotřebitelem, tímto uděluje výslovný souhlas s tím, že Passenger Rights může započít s plněním Smlouvy před uplynutím 14denní lhůty k odstoupení od Smlouvy.

 

 

§5

Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník vyjadřuje souhlas se zpracováním všech osobních údajů poskytnutých společnosti Passenger Rights za účelem plnění Smlouvy.
 2. V souladu zákonem č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů a v souladu s evropskou legislativou je Passenger Rights správcem osobních údajů Zákazníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich shromažďování a zpracování je nutné k plnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zákazník. Shromážděné údaje budou třetím subjektům sdíleny výhradně za účelem plnění Smlouvy.
 3. Společnost Passenger Rights předá osobní údaje Zákazníka třetím osobám za dodržení níže uvedených podmínek:
 • pokud k tomu Zákazník udělil souhlas; nebo
 • pokud to slouží k účelu spojenému s původním účelem, k němuž byly poskytnuty osobní údaje;
 • je-li to nezbytné k plnění Smlouvy ve prospěch Zákazníka;
 • je-li to vyžadováno právními předpisy nebo to bylo společnosti Passenger Rights nařízeno správním orgánem nebo soudem.
 1. Zákazník potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Passenger Rights.
 2. Zákazník, v souladu s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností Passenger Rights.
 3. Zákazník, který se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Passenger Rights kdykoliv požádat o vysvětlení a požadovat odstranění vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Passenger Right žádosti Zákazníka, může se Zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz.

§6

Odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že Zákazník poskytne společnosti Passenger Rights nepravdivé údaje nebo neúplné informace, společnost Passenger Rights je oprávněna okamžitě odstoupit od Smlouvy, a to bez dalšího. V důsledku odstoupení od Smlouvy v souladu s výše uvedeným se společnost Passenger Rights zavazuje provést zpětné postoupení pohledávky Zákazníkovi ve lhůtě 7 dní ode dne odstoupení od Smlouvy. Zákazník se zavazuje k vrácení celé získané Úplaty za nabytí pohledávky na bankovní účet společnosti Passenger Rights, který je vedený u Raiffeisen Bank Polska S.A., číslo účtu: 86 1750 0012 0000 0000 2852 1405 ve lhůtě 7 dní od ukončení Smlouvy.
 2. Společnost Passenger Rights tímto informuje Zákazníka, který je spotřebitelem, že tento může odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Uvedené neplatí v případě Smluv uzavřených v obchodních prostorách společnosti Passenger Rights nikoliv dálkovým způsobem.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník, který je spotřebitelem, o svém odstoupení od této Smlouvy informovat Passenger Rights formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník použít vzorový formulář obsažený v příloze nařízení vlády ČR č. 363/2013 Sb., není to však Zákazníkovou povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty.
 4. Pokud Zákazník, který je spotřebitelem, odstoupí od této Smlouvy, Passenger Rights vrátí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Passenger Rights došlo oznámení Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které Passenger Rights od Zákazníka obdržel. Pro vrácení plateb použije Passenger Rights stejný platební prostředek, který Zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník výslovně neurčí jinak. Odstoupením od Smlouvy nevznikají Zákazníkovi další náklady.
 5. Zákazník, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od Smlouvy jestliže Passenger Rights poskytl Zákazníkovi službu a vymohl Odškodnění, a to s výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
 6. Pokud Zákazník, který je spotřebitelem, odstoupí od Smlouvy v případě, kdy Passenger Rights s výslovným souhlasem zákazníka začal s plněním Smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy, uhradí Zákazník Passenger Rights poměrnou část sjednané ceny za poskytnuté plnění.

 

§7

Dodatková ustanovení

 1. Na otázky, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se vztahují ustanovení všeobecně závazných předpisů.
 2. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z těchto Podmínek či Smlouvy, avšak netvořící jejich/její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, tento závazek je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek/Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků z těchto Podmínek/Smlouvy.
 3. Podmínky vstupují v platnost k 1. dubnu 2018.

 

§8

Sdělení před uzavřením Smlouvy

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového či telefonického připojení si Passenger Right neúčtuje žádné další poplatky)
 2. Předmětem Smlouvy není opakované plnění.
 3. V případě, že mezi Passenger Rights a Zákazníkem, který je spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 1. Zákazník se může se stížností na Passenger Rights obrátit na příslušný orgán dohledu, kterým je ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Smlouvu lze uzavřít v českém .


 

CENÍK

§1

Úhrada Úplaty za nabytí pohledávky

Společnost Passenger Rights se zavazuje k uhrazení Úplaty za nabytí pohledávky na bankovní účet Zákazníka ve lhůtě 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data zaúčtování příjmu Odškodnění nebo od data podání všech nezbytných informací, včetně čísla bankovního účtu, v závislosti na tom, k čemu došlo dříve, nikoli však později, než ve lhůtě 36 měsíců ode dne uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky.

§2

Úplata za nabytí pohledávky

Úplata za nabytí pohledávky závisí na druhu Letu a dělí se následovně:

 1. V případě letů do 1.500 km nebo kratších, při nichž má Zákazník právo na odškodnění ve výši 250 EUR, bude Zákazníkovi zaplacena Úplata za nabytí pohledávky ve výši 750 PLN (187,5 EUR);
 2. V případě letů v rámci EU delších než 1.500 km a všech letů mezi 1.500 a 3.500 km, při nichž má Zákazník právo na Odškodnění ve výši 400 EUR, bude Zákazníkovi zaplacena Úplata za nabytí pohledávky ve výši 1 200 PLN (300 EUR);
 3. V případě jiných než výše vyjmenovaných letů, při nichž má Zákazník právo na Odškodnění ve výši 600 EUR, bude Zákazníkovi zaplacena Úplata za nabytí pohledávky ve výši 1.800 PLN (450 EUR).
 4. V případě letů mimo EU, které jsou delší než 3.500 km a mají zpoždění od 3 do 4 hodin, v důsledku čehož může být Odškodnění Zákazníkovi sníženo o polovinu, bude Zákazníkovi zaplacena Úplata za nabytí pohledávky ve výši  900 PLN (225 EUR).

 

§3

Úplata za nabytí pohledávky v případě vymáhání Soudní cestou

V případě vymáhání pohledávky Soudní cestou bude Úplata za nabytí pohledávky adekvátně snížena následujícím způsobem:

 1. V případě letů do 1.500 km nebo kratších, při nichž má Zákazník právo na Odškodnění ve výši 250 EUR, obdrží Zákazník namísto 750 PLN (187,5 EUR) částku 600 PLN (150 EUR);
 2. V případě letů v rámci EU delších než 1.500 km a v případě všech letů mezi 1.500 a 3.500 km, při nichž má Zákazník právo na Odškodnění ve výši 400 EUR, obdrží Zákazník namísto 1.200 PLN (300 EUR) částku 1.000 PLN (240 EUR);
 3. V případě všech ostatních letů, při kterých má Zákazník právo na Odškodnění ve výši 600 EUR, obdrží Zákazník namísto 1.800 PLN (450 EUR) částku 1.500 PLN (360 EUR). Společnost Passenger Rights přitom vymezuje, že v případě, o němž je zmínka v § 2 bod 4 Ceníku, Zákazník místo 900 PLN (225 EUR) obdrží 720 PLN (180 EUR).

 

§4

Úplata za nabytí pohledávky v případě neúspěšného vymáhání pohledávky

V případě neúspěšného vymáhání pohledávky se Úplata za nabytí pohledávky snižuje na částku 1 PLN a Zákazníkovi je zaplacena částka 1 PLN. Neúspěchem se rozumí pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, kterým se zamítá nebo odmítá přiznání Odškodnění a jež bylo vydáno z důvodů, jež nemohla společnost Passenger Rights ovlivnit.

§5

Výplata Odškodnění

Úhrada Úplaty za nabytí pohledávky může být provedena:

 1. Vnitrostátním bankovním převodem;
 2. Bankovním převodem v Jednotné oblasti pro platbu v eurech (SEPA);
 3. Bankovním převodem mimo Jednotnou oblast pro platbu v eurech (SEPA);
 4. Poštovní poukázkou;
 5. Převodem Western Union.

V případě nutnosti převodu Úplaty za nabytí pohledávky Zákazníkovi převodem mimo Jednotnou oblast pro platbu v eurech (SEPA) nebo převodem v rámci Western Union bude každá Úplata za nabytí pohledávky uvedená v Ceníku snížena o částku 100 PLN (25 EUR). Výše uvedená částka zohledňuje případnou provizi bance Zákazníka za převod a přepočet měny.