Vaše práva

Vaše práva

Práva cestujících upravuje Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.
Určuje mj. pravidla přiznávání
odškodnění za zpožděné nebo zrušené lety.

 

Kdy cestující neobdrží odškodnění za zrušený let?

Informace o zrušeném letu více než 14 dní před plánovaným odletem

Přepravce nehradí cestujícímu odškodnění za zrušený let, pokud je schopen dokázat, že byl cestující informován o zrušení letu 14 dní před plánovaným odletem.

Informace o odvolání letu 7-14 dní před plánovaným odletem

Přepravce nehradí odškodnění za zrušený let, pokud cestujícího informuje o zrušení ve lhůtě 7-14 dní před odletem, zaručí mu alternativní odlet v max. 2 hodinách před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace v max. 4 hodinách po původním termínu příletu.

Informace o zrušeném letu méně než 7 dní před plánovaným odletem

Letecký dopravce nehradí cestujícímu odškodnění za zrušený let, pokud jej informoval o jeho odvolání ve lhůtě kratší než 7 dní do odletu a zajistí mu odlet max. 1 hodinu před plánovaným letem a přílet do cílové destinace max. 2 hodiny po původním termínu příletu.

Na jak vysokou kompenzaci mám nárok za zpožděný/zrušený let?
  • Výše odškodnění závisí na délce letu. Vyplácí se v podobě peněžního vyrovnání, pokud cestující nesouhlasil s náhradou v podobě voucheru nebo cestovního poukazu.
Částka, která Vám náleží v případě, že Vám přepravce nabídce alternativní let, pokud
čas příletu nepřekračuje plánovaný čas příletu dříve naplánovaného letu o:

Druh letu Výše
odškodnění
Rozdíl v době
příletu
Výše
odškodnění


lety do 1500 km 250 EUR 2 hodiny 125 EUR

lety v rámci EU
nad 1500 km,
pro statní od 1500
do 3500 km
400 EUR 3 hodiny 200 EUR

všechny ostatní lety 600 EUR 4 hodiny 300 EUR

 

Jaké jsou povinnosti přepravce v případě zpoždění letu?

Pokud byl let zpožděn o 2 hodiny na trasách do 1 500 km (3 hodiny na trasách 1 500 až 3 500 km a 4 hodiny na trasách nad 3 500 km), cestující mají právo na:

  • spolehlivé informace – proč byl let zpožděn/zrušen, poučení o tom, jaká má cestující práva a jak bude tato práva přepravce dodržovat,
  • stravu a nápoje v množství přiměřeném době čekání. Je třeba mít na paměti to, že přepravce musí cestujícímu nabídnout možnost stravování. Pokud se tak nestane, uschovejte všechny účtenky, abyste se později mohli dožadovat vrácení vynaložených nákladů od leteckých společností,
  • možnost uskutečnění dvou bezplatných telefonických hovorů,
  • pokud je letadlo zpožděno a vyvstává nutnost čekání na další let jednu nebo více nocí, přepravce nám musí zajistit bezplatný nocleh a transport na trase letiště-hotel-letiště. Uschovejte si veškeré účtenky za vynaložené náklady za situace, kdy si ubytování obstaráváte sami.
Kdy máte právo na odškodnění za zpožděný nebo zrušený let?

Zpožděný let

Pro obdržení odškodnění musejí být splněny základní podmínky.

  • Let musí být zpožděn v cílovém letišti alespoň o 3 hodiny (počítá se čas otevření dveří letadla posádkou).
  • Příčina zpoždění musí být ovlivnitelná přepravcem. Takzvané mimořádné okolnosti zprošťují přepravce výplaty odškodnění. Jsou to mj.: nestabilní politická situace, hrozba války, únos letadla, uzavření letiště odletu nebo příletu z důvodu atmosférických podmínek.

 

Zrušený let

Možnost 1 – vrácení nákladů

Pokud čekání na let překročí 5 hodin, má cestující do 7 dní právo na odstoupení od smlouvy s přepravcem a na vrácení ceny lístku. Dále, pozbyla-li z důvodu zpoždění cesta smysl, může cestující žádat o zajištění co nejrychlejšího dopravení do výchozího bodu své cesty.

Možnost 2 – Přijetí změna plánu cesty

Další variantou je zajištění alternativní cesty cestujícímu, tedy prvního možného letu na stejné místo a za obdobných podmínek. Cestující má také právo k využití tohoto lístku na stejné trase, ale v pozdějším a jím akceptovaném termínu.

Na koho je nařízení?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 se týká:

  • Cestujících odlétajících z letišť nacházejících se na území členského státu Evropské unie a Švýcarska,
  • Cestujících odlétajících z letiště nacházejícího se v třetí zemi a přistávajících na letišti země společenství, pokud jsou takové lety provozovány přepravci těchto zemí (a Švýcarska).
 Trasa letu Evropský
přepravce
Mimoevropský
přepravce

let z UE do UE

let z UE mimo UE

let mimo UE do UE

lety mimo Evropské unie

Právo cestujících zahrnuje každý let: pravidelný, charterový nebo levných leteckých společností.