Regulamin

REGULAMIN

§1

Definicje

 1. Cennik – integralna część Warunków, określająca akceptowalne waluty, metody płatności i wszelkie opłaty pobierane przez Passenger Rights;
 2. Cena Nabycia Wierzytelności – kwota za jaką Passenger Rights nabywa Wierzytelność od Klienta;
 3. Droga Sądowa – powództwo wystosowane w związku z Roszczeniem do sądu lub organu państwowego, w sytuacji gdy Przewoźnik Lotniczy, w rozumieniu Rozporządzenia 261/04, nie spełni żądania zapłaty na rzecz Passenger Rights w terminie określonym w postępowaniu przedsądowym;
 4. Klient – osoba, która zaakceptowała Warunki;
 5. Lot – lot organizowany przez Przewoźnika Lotniczego, w związku z którym Klient dochodzi należnego mu Roszczenia;
 6. Odszkodowanie – zryczałtowane odszkodowanie określone w przepisach wspólnotowego Rozporządzenia (WE) Nr 261/04, przyznane z tytułu odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub opóźnienia lotu. Jest to całkowita kwota pieniężna należna do zapłaty przez Przewoźnika Lotniczego na rzecz Klienta wynikająca z uznania Roszczenia na etapie przedsądowym, z wyroku sądowego, decyzji organu administracyjnego, zaoferowana do zapłaty przez Przewoźnika Lotniczego w formie ugody lub dobrowolnie wypłacona przez Przewoźnika Lotniczego na podstawie wezwania do zapłaty. Odszkodowanie nie uwzględnia innych kosztów, w tym odsetek, kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz podobnych, które należne są w całości, wyłącznie Passenger Rights a ich zapłata powinna zostać dokonana bezpośrednio na konto Passenger Rights;
 7. Passenger Rights – Passenger Rights S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 22 lok. 5, 00-478 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 742480, o numerze NIP: 5213681825 oraz o numerze REGON: 147493129 i kapitale zakładowym w wysokości 155.820 PLN opłaconym w całości;
 8. Roszczenie – żądanie przysługujące Klientowi przeciwko Przewoźnikowi Lotniczemu o zapłatę Odszkodowania, zgodne z przepisami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi dotyczącymi praw pasażera jakie przysługują wobec Przewoźników Lotniczych;
 9. Przewoźnik Lotniczy – Przewoźnik wspólnotowy, odlatujący z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego lub odlatujący z kraju trzeciego do Państwa Członkowskiego, oraz przewoźnik, który nie jest przewoźnikiem wspólnotowym, ale realizujący lot z Państwa Członkowskiego do kraju trzeciego, posiadający ważną licencję na prowadzenie działalności, wykonujący, lub zmierzający wykonać lot zgodnie z umową zawartą z pasażerem;
 10. Rozporządzenie 261/04 – Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady Odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające Rozporządzenie (EWG) Nr 295/91;
 11. Umowa – wzajemne porozumienie pomiędzy Klientem, a Passenger Rights zawarte z chwilą zaakceptowania Warunków przez Klienta. Porozumienie dotyczy dochodzenia Odszkodowania przez Passenger Rights, w ramach którego zawierana jest Umowa Przelewu Wierzytelności;
 12. Umowa Przelewu Wierzytelności – umowa dotycząca przeniesienia na rzecz Passenger Rights Roszczenia przysługującego Klientowi wobec Przewoźnika Lotniczego;
 13. Warunki – przedmiotowe warunki określające treść porozumienia, zawieranego przez Passenger Rights z Klientem, zasady Umowy Przelewu Wierzytelności oraz regulujące kwestie dotyczące korzystania z portalu internetowego opoznionysamolot.pl, delayfix.com;
 14. Wierzytelność – wierzytelność przysługująca Klientowi z tytułu Odszkodowania za opóźnienie/odwołanie lotu na podstawie Rozporządzenia 261/04 w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07.

§2

Umowa i jej warunki

 1. Passenger Rights ma prawo do odmowy dochodzenia Odszkodowania bez podania przyczyny. W przypadku odmowy, Passenger Rights powiadomi o tym fakcie Klienta bez zbędnej zwłoki.
 2. Klient w momencie zaakceptowania Warunków zawiera jednocześnie Umowę Przelewu Wierzytelności.
 3. Przez akceptację Warunków oraz zawarcie Umowy Przelewu Wierzytelności rozumiane jest wyrażenie zgody na ich treść przez Klienta. Wyrażenie zgody następuje za pomocą dowolnego urządzenia elektronicznego podłączonego do Internetu i polega na wypełnieniu przez Klienta odpowiedniego formularza w serwisie internetowym www.opoznionysamolot.pl lub www.delayfix.com z podaniem danych takich jak nazwa linii lotniczych, imię, nazwisko, numer lotu, data lotu, numer biletu, adres e-mail.
 4. Po zaakceptowaniu Warunków oraz zawarciu Umowy Przelewu Wierzytelności Klient otrzymuje na podany wcześniej przez siebie adres e-mail, odnośnik z adresem strony internetowej w serwisie www.opoznionysamolot.pl lub www.delayfix.com, na której zobowiązany zostaje do zatwierdzenia zaakceptowanych Warunków oraz zawartej Umowy Przelewu Wierzytelności. W zależności od rodzaju używanego urządzenia elektronicznego, zatwierdzenie następuje poprzez własnoręczne kliknięcie w odpowiednie miejsce myszką komputerową lub zaznaczenie odpowiedniego miejsca w sposób dotykowy. Czynność zatwierdzenia zapisywana jest w serwisie internetowym www.opoznionysamolot.pl lub www.delayfix.com określeniem jego daty, godziny oraz numeru IP, z którego nastąpiło.
 5. Akceptacja Warunków oraz zawarcie Umowy Przelewu Wierzytelności mogą zostać również dokonane poprzez własnoręczne, pisemne zatwierdzenie Warunków i Umowy Przelewu Wierzytelności przez Klienta.
 6. W przypadku, gdy Przewoźnik Lotniczy odmówi zapłaty Odszkodowania w terminie sprecyzowanym podczas postępowania przedsądowego, nieprzekraczającym jednak 30 dni, Passenger Rights uprawnione będzie do wszczęcia Drogi Sądowej celem wyegzekwowania Wierzytelności. Jeśli Droga Sądowa zostanie rozpoczęta, zastosowanie będą miały postanowienia Cennika odnoszące się do Drogi Sądowej.

§3

Oświadczenia i zobowiązania Passenger Rights

 1. Passenger Rights zobowiązuje się do podjęcia Drogi Sądowej, w przypadku gdy Przewoźnik Lotniczy nie spełni Roszczenia w terminie określonym w postępowaniu przedsądowym, nieprzekraczającym jednak 90 dni.
 2. Passenger Rights oświadcza, iż w przypadku braku możliwości prawnych lub faktycznych w zakresie egzekwowania Odszkodowania, nie obciąży Klienta żadnymi kosztami prowadzenia danej sprawy i zobowiązuje się do zapłaty wszelkich ewentualnych kosztów.

§4

Oświadczenia i zobowiązania Klienta

 1. Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient oświadcza, że nie istnieją przeszkody do zawarcia przez niego Umowy.
 3. Klient zobowiązuje się do dobrowolnego dostarczenia na adres Passenger Rights oryginałów wszelkich dokumentów dotyczących Lotu (w szczególności chodzi o bilet lotniczy oraz – w miarę możliwości – kartę pokładową), w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Klient zobowiązuje się do dobrowolnego przekazania Passenger Rights danych dotyczących Lotu i informacji związanych z realizacją Umowy lub potrzebnych do jej wykonania. Dane dotyczące Lotu mogą zostać przekazane Passenger Rights za pośrednictwem strony internetowej www.opoznionysamolot.pl lub www.delayfix.com, innych rozwiązań elektronicznych i informatycznych wspieranych przez Passenger Rights, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu. Numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej znajdują się na stronie internetowej Passenger Rights.
 5. Klient zobowiązuje się do dobrowolnego przekazania Passenger Rights danych dotyczących Lotu i informacji związanych z realizacją Umowy lub potrzebnych do jej wykonania.
 6. Klient, który podróżował z małoletnim dzieckiem, zawierający w jego imieniu Umowę, zobowiązuje się do dobrowolnego dostarczenia Passenger Rights, na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, aktu urodzenia tego dziecka.
 7. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie podmiotom świadczącym usługi prawne, a współpracującym z Passenger Rights w ramach realizacji Umowy:
  • jego danych osobowych, oraz
  • wszelkich informacji dotyczących Lotu i związanych z realizacją Umowy.
 1. Klient zobowiązuje się do nieakceptowania kuponów podróżnych, czeków lub innych świadczeń oferowanych przez Przewoźników Lotniczych. Takie propozycje i oferty Przewoźnika Lotniczego będą uważane za odmowę zapłaty Odszkodowania.
 2. Klient oświadcza, iż wszelkie dokumenty i informacje przekazane Passenger Rights w celu realizacji Umowy są prawdziwe i kompletne i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 3. Klient oświadcza, że w przypadku wypłaty Odszkodowania (lub innych kosztów zgodnie z definicją Odszkodowania) przez Przewoźnika Lotniczego w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bezpośrednio na rzecz Klienta, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Passenger Rights i wpłaci w ciągu 14 dni całość uzyskanego Odszkodowania oraz innych kosztów na rachunek bankowy Passenger Rights prowadzony w Raiffeisen Bank Polska S.A., numer rachunku: 86 1750 0012 0000 0000 2852 1405.

§5

Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Passenger Rights wszelkich danych osobowych dostarczonych na rzecz Passenger Rights w celu realizacji Umowy.
 2. Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) Passenger Rights jest administratorem danych osobowych Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy, której stroną jest Klient. Zebrane dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom związanym z dochodzeniem Roszczeń na podstawie Umowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 3. Passenger Rights przekaże dane osobowe Klienta osobom trzecim wyłącznie z uwzględnieniem warunków wymienionych poniżej:
  • jeżeli Klient wyraził na to zgodę; lub
  • jeżeli służy to bezpośredniemu celowi, związanemu z oryginalnym celem, dla którego dane osobowe zostały otrzymane;
  • jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania, prowadzenia negocjacji lub wykonania Umowy na rzecz Klienta;
  • jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa bądź Passenger Rights zostało do tego zobowiązane przez organ administracji lub sąd.
 1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Prywatności Passenger Rights.

§6

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku przekazania przez Klienta na rzecz Passenger Rights nieprawdziwych danych lub informacji, Passenger Rights będzie uprawnione do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Na skutek rozwiązania Umowy, zgodnie z trybem wskazanym powyżej, Passenger Rights zobowiązuje się do dokonania zwrotnego przelewu Wierzytelności na rzecz Klienta w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy, a Klient zobowiązuje się do zwrotu całości uzyskanej Ceny Nabycia Wierzytelnośći na rachunek bankowy Passenger Rights prowadzony w Raiffeisen Bank Polska S.A., numer rachunku: 86 1750 0012 0000 0000 2852 1405 w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 2. Passenger Rights informuje, że Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

§7

Postanowienia dodatkowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Warunkach stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Warunków były lub stały się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień w jakikolwiek sposób i w żadnym wypadku.
 3. Warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.

CENNIK

CENNIK wysokość rekompensaty Wysokość rekompensaty   etap polubowny Wysokość rekompensaty   etap sądowy
PLN EUR PLN EUR
1. W przypadku Lotów do 1500 km lub krótszych 250 EUR 750 187,50 600 150
2. W przypadku Lotów wewnątrzwspólnotowych, dłuższych niż 1.500 km i wszystkich lotów między 1.500 km i 3.500 km 400 EUR 1200 300 1000 240
W przypadku wszystkich innych Lotów niż opisane w pkt 1 oraz pkt 2 600 EUR 1800 450 1500 360
W przypadku Lotów poza wspólnotowych dłuższych niż 3.500 km, które są opóźnione między 3h a 4h, Przewoźnik Lotniczy ma prawo obniżyć Odszkodowanie o 50%. 300 EUR 900 225 750 180
wysokość odszkodowania Cena nabycia wierzytelności etap polubowny Cena nabycia wierzytelności etap sądowy
EUR EUR
1. W przypadku Lotów do 1500 km lub krótszych
250 EUR 750 187,50 600 150
2. W przypadku Lotów wewnątrzwspólnotowych, dłuższych niż 1.500 km i wszystkich lotów między 1.500 km i 3.500 km
400 EUR 1200 300 1000 240
W przypadku wszystkich innych Lotów niż opisane w pkt 1 oraz pkt 2
600 EUR 1800 450 1500 360
W przypadku Lotów poza wspólnotowych dłuższych niż 3.500 km, które są opóźnione między 3h a 4h, Przewoźnik Lotniczy ma prawo obniżyć Odszkodowanie o 50%.
300 EUR 900 225 750 180

§1

Zapłata Ceny Nabycia Wierzytelności

Passenger Rights zobowiązuje się do przekazania Ceny Nabycia Wierzytelności na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zaksięgowania wpływu Odszkodowania lub od daty podania wszystkich niezbędnych informacji, w tym nr rachunku bankowego, w zależności co nastąpiło później, nie później jednak niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Przelewu Wierzytelności.

§2

Cena nabycia wierzytelności

Ceny Nabycia Wierzytelności uzależnione są od rodzaju Lotu i podlegają następującemu podziałowi:

 1. W przypadku Lotów do 1.500 km lub krótszych, gdzie Klient ma prawo do Odszkodowania w wysokości 250 Euro, Klient otrzyma 750 PLN (187,5 EUR);
 2. W przypadku Lotów wewnątrzwspólnotowych, dłuższych niż 1.500 km i wszystkich lotów między 1.500 km i 3.500 km gdzie Klient ma prawo do Odszkodowania w wysokości 400 Euro, Klient otrzyma 1200 PLN (300 EUR);

W przypadku wszystkich innych Lotów niż opisane w pkt 1 oraz pkt 2, gdzie Klientowi przysługuje prawo do Odszkodowania w wysokości 600 Euro, Klient otrzyma 1800 PLN (450 EUR).  Passenger Rights zastrzega przy tym, że w przypadku Lotów poza wspólnotowych dłuższych niż 3.500 km, które są opóźnione między 3h a 4h, Przewoźnik Lotniczy ma prawo obniżyć Odszkodowanie o 50%. W takim przypadku Klient otrzyma 900 PLN (225 EUR).

§3

Cena nabycia wierzytelności przy drodze sądowej

W przypadku uruchomienia Drogi Sądowej, Cena Nabycia Wierzytelności ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu w następujący sposób:

 1. W przypadku Lotów do 1.500 km lub krótszych, gdzie Klient ma prawo do Odszkodowania w wysokości 250 Euro, Klient zamiast 750 PLN (187,5 EUR) otrzyma 600 PLN (150 EUR);
 2. W przypadku Lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i wszystkich lotów między 1.500 km i 3.500 km gdzie Klient ma prawo do Odszkodowania w wysokości 400 Euro, Klient zamiast 1200 PLN (300 EUR) otrzyma 1000 PLN (240 EUR);

W przypadku wszystkich innych Lotów, niż opisane powyżej, gdzie Klientowi przysługuje prawo do Odszkodowania w wysokości 600 Euro, Klient zamiast 1800 PLN (450 EUR) otrzyma 1500 PLN (360 EUR). Passenger Rights zastrzega przy tym, że w przypadku, o którym mowa w pkt 2, Klient zamiast 900 PLN (225 EUR) otrzyma 750 PLN (180 EUR).

§4

Cena Nabycia Wierzytelności w przypadku niepowodzenia czynności zmierzających do jej wyegzekwowania.

W przypadku niepowodzenia czynności zmierzających do wyegzekwowania nabytej Wierzytelności Klient otrzyma 1 PLN, co oznacza, że Cena Nabycia Wierzytelności ulegnie zmianie do kwoty 1 PLN. Przez „niepowodzenie” rozumie się prawomocne orzeczenie sądowe lub ostateczną decyzję administracyjną, odmawiające przyznania Odszkodowania, wydane z przyczyn niezależnych od działań Passenger Rights.

§5

Wypłata Odszkodowania

Zapłata Ceny Nabycia Wierzytelności może nastąpić:

 1. Krajowym przelewem bankowym;
 2. Przelewem bankowym w Strefie Jednolitego Obszaru Płatniczego (SEPA);
 3. Przelewem bankowym poza Strefą Jednolitego Obszaru Płatniczego (SEPA);
 4. Przekazem pocztowym;
 5. Przekazem Western Union.

W przypadku konieczności przelania Ceny Nabycia Wierzytelności na rzecz Klienta przelewem bankowym poza Strefą Jednolitego Obszaru Płatniczego (SEPA), przekazem Western Union lub przekazem pocztowym, każdorazowa Cena Nabycia Wierzytelności określona w Cenniku zostanie pomniejszona o kwotę 100 PLN (25 EUR). Powyższa kwota nie uwzględnia ewentualnej prowizji banku Klienta za przelewy i konwersje walutowe.

 

Wersje Archiwalne: