Przedawnienie roszczenia o rekompensatę za opóźniony lub odwołany lot.


Na podstawie Rozporządzenia (WE) 261/2004 pasażerowie odwołanych i opóźnionych lotów mają prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika w wysokości od 250 do 600€. Wysokość rekompensaty uzależniona jest od dystansu pomiędzy lotniskami a przyczyna opóźnienia lub odwołania musi być zależna od linii lotniczej. Należy pamiętać, że w przypadku przyczyn nadzwyczajnych przewoźnik będzie zwolniony z wypłaty odszkodowania. Jaki jest więc czas na złożenie wniosku o rekompensatę?

W Polsce w myśl art. 205c. ust 7 ustawy z dnia 3 lipca 2022 r. – prawo lotnicze roszczenia majątkowe pasażerów wynikające z przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 przedawniają się upływem roku od dnia wykonania przewozu, a w przypadku, gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, w którym miał być wykonany. Bieg przedawnienia roszczeń majątkowych ulega zawieszeniu na okres od dnia złożenia reklamacji do dnia udzielenia na nią odpowiedzi albo do dnia, w którym upłynął termin na jej rozpatrzenie, tj. 30 dni od dnia jej złożenia (art. 205c ust. 8 PrLot). Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć, że właściwy podmiot na nią odpowiedział niezależnie od treści tej odpowiedzi. 

 

Rozporządzenie nie zawiera postanowień dotyczących terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za lot. Termin przedawnienia na złożenie wniosku jest ustalany zgodnie z przepisami każdego państwa członkowskiego o czym przesądził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 22 listopada 2012 r. o sygn. C-139/11. 

 

W Polsce termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot wynosi jeden rok od daty lotu zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. wyrok ten powoduje podejmowanie działań znacznie szybciej niż obywatele innych państw europejskich. Należy również pamiętać, że nie wystarczy wysłanie reklamacji do linii lotniczej, dopiero skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego bądź administracyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia. 

 

Jak Polska wypada na tle innych państw?

 

Co kryje się pod pojęciem niesfornego pasażera?

Ruch lotniczy powoli wraca do poziomu sprzed...

Różnice w prawach pasażerów w różnych krajach – co warto wiedzieć przed podróżą

Podróżowanie...